Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

Onze Visie

Wij vinden het als team belangrijk om samen school te zijn, onze blik naar buiten te richten, flexibel te zijn en een duidelijk schoolbeleid te volgen. ‘Onderwijs naar de toekomst’ vraagt een schoolbeleid dat inspeelt op actuele ontwikkelingen en maatschappelijke tendensen:

We werken volgens de principes van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute is een werkwijze voor het werken op niveau. De leerkracht deelt 2x per jaar de kinderen in 3 groepen in, op grond van de onderwijsbehoefte van de leerling. We zorgen voor passend onderwijs en betrekken de kinderen steeds meer bij hun eigen ontwikkeling. De opbrengsten van het onderwijs worden vooral bepaald door leerkrachten die hun leerlingen en de leerlijnen kennen en op grond daarvan hun onderwijs plannen. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak volgens een voorgestructureerd tijdspad.

Naast zorg voor kinderen die minder snel kunnen meekomen, moet er ook specifieke aandacht zijn voor de meerbegaafde leerling. Om dit streven vorm te geven heeft onze school de keuze gemaakt om te gaan werken binnen de kaders van het project MIND. Middels MIND bieden we passend onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen en onderpresteerders.
Het accent komt steeds meer te liggen op het kunnen vergaren en bewerken van kennis i.p.v. het hebben van kennis. De elektronische leeromgeving met al zijn mogelijkheden speelt hierbij een cruciale rol. Hier past ook ons speerpunt “21 th Century Skills” in, waarin we ons zelf scholen om leerlingen voor te bereiden op de vaardigheden die zij later nodig hebben.
Scholen moeten flexibel en extern ingericht zijn om nu en in de toekomst tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen. We denken hierbij aan educatieve partners, om samen zorg te dragen voor de totale ontwikkeling van het kind.

In ons visiedocument ‘De weg naar Passend Onderwijs’ wordt beschreven hoe we in de praktijk vormgeven aan de basisvoorwaarden relatie, competentie en autonomie. We werken volgens het directe instructiemodel en het IGDI-model, het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel om kinderen goede instructies te geven en zoveel mogelijk op maat te kunnen werken.

We maken gebruik van taakwerk, takenbord, verkeerslichten (uitgestelde aandacht) en instructietafels.

Het pedagogisch klimaat krijgt gestalte door de Vreedzame School, waarbij we structureel werken aan het omgaan met elkaar en conflicthantering. De leerkracht steunt, begeleidt en stuurt naar behoefte binnen een duidelijke structuur.

We spelen in op het concept van de lerende organisatie. We vinden het uitermate belangrijk dat verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie worden gelegd en dat er een coachende stijl van leidinggeven wordt gehanteerd. Hiermee bereiken we betrokkenheid bij de organisatie en verbreden we de professionaliteit van personeelsleden, zodat zij kunnen doorgroeien en hun horizon kunnen verbreden.

“Goed opvoeden is voor ons: begeleiding van menswording”

Onze Missie
BS Dommelrode werkt vanuit een schoolconcept dat gebaseerd is op onze missie:
“Samen maken we school”.

Een concept wat aan onze missie en visie tegemoet komt, is het concept van passend onderwijs dat concreet vorm krijgt in ons visiedocument ‘De weg naar Passend Onderwijs’. We geloven in het proactieve karakter van ontwikkeling; mensen zijn per definitie uit op ontwikkeling mits de basisvoorwaarden autonomie, relatie en competentie aanwezig zijn.

Een adaptieve leerkracht heeft zowel aandacht voor sociale- en emotionele aspecten als ook voor prestaties. We streven naar passend onderwijs door het onderwijs op onze school zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de kenmerken van de leerlingen en af te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen. We realiseren dit middels de inzet van extra handen in de klas en eigentijdse middelen.

Ons onderwijs gaat uit van een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen, doordat ze ervaren dat hun leerkracht vertrouwen heeft in hun mogelijkheden. We dagen kinderen uit om optimaal te presteren.

We zien ouders als partners. School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling en het leren van onze kinderen.