Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Passend onderwijs

LEERLINGZORG

Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. We kunnen van kinderen niet verwachten dat ze allemaal hetzelfde niveau hebben. Op onze school streven wij ernaar om ieder kind de juiste mogelijkheden te bieden om zich optimaal te ontwikkelen, zowel pedagogisch als didactisch. Kinderen krijgen niet allemaal hetzelfde aanbod, dezelfde instructie of verwerking. Deze wordt zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften. We proberen zoveel mogelijk aan verschillen tegemoet te komen.
Differentiatie in leerstof en tempo is niet voor alle kinderen voldoende. Een aantal kinderen heeft extra ondersteuning nodig.

Het kan zijn dat een kind behoefte heeft aan minder, meer of uitdagendere leerstof. Sommige kinderen zijn gebaat bij extra instructie, anderen bij verdieping van de leerstof. Weer anderen hebben ondersteuning nodig bij de aanpak van de leerstof of bij het functioneren binnen de groep.
De extra hulp vindt binnen de groep plaats. Voor de extra hulp in de klas maakt de leerkracht een groepshandelingsplan. De groep wordt hierbij in drie niveaugroepen verdeeld om zo af te stemmen op een basisgroep, een groep leerlingen die extra instructie (in de zin van herhaling) nodig heeft en een groep leerlingen die extra werk maakt ná de reguliere opdrachten (verdiepings- en verrijkingsopdrachten). Om de extra hulp binnen de groep te realiseren, besteden we veel aandacht aan het zelfstandig werken van kinderen.

In de groep houden de leerkrachten de ontwikkeling en de leervorderingen van de kinderen bij. Zij doen dit door te kijken naar hun leerhouding en werkgedrag en naar de resultaten op het schriftelijke werk. Elke leerkracht gebruikt hiervoor hulpmiddelen of toetsen uit de methode.

Daarnaast wordt één of twee keer per jaar in de groepen 2 t/m 8 een methode-onafhankelijke toets (CITO) afgenomen voor taal, lezen en rekenen. Wanneer extra begeleiding door de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat oplevert, vindt er een interne bespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider. Zo nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise binnen SKOSO of wordt een instantie ingeschakeld, deze met toestemming van ouders.

School ondersteunings profiel 
SOP

SAMENWERKINGSVERBAND

Binnen Samenwerkingsverband PO 30.06 werken 95 scholen voor Basisonderwijs, waaronder 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs, samen in de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Veghel en Sint-Oedenrode.

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat wij op binnen onze basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen.

Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn en we voor een leerling geen passend arrangement kunnen bieden, zorgen we ervoor dat hij/zij op een andere school binnen het samenwerkingsverband 30.06 kan worden geplaatst.

Binnen Passend Onderwijs staat het kind centraal: welke vraag hebben school en ouder(s) voor de leerling c.q. hun kind en welke vraag heeft het kind zelf.

Vanuit stimulerende en belemmerende factoren wordt door een gesprek (multidisciplinair overleg) met ouders, school en externe partners gekeken wat nodig is op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Kan een school een leerling geen Passend Onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband gekeken naar de best passende onderwijsplek.

Kijk voor meer informatie op www.samenwerkingsverband3006.nl

Voor de brochure: Ouderbrochure PO.pdf

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.