Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR-OKBG-MR-GMR

Ouderraad (OR)
In de OR zitten ouders die allerlei schoolactiviteiten regelen en/of helpen ondersteunen. De OR bestaat uit leden en een dagelijks bestuur.
De OR organiseert samen met één van de leerkrachten één of meerdere activiteiten.De jaarlijkse activiteiten zijn: de ouderbijdrage regelen, het schoolfeest, de schoolfotograaf, de Kinderboekenweek (ondersteunen), de sinterklaasviering, de kerstviering, Carnaval op school, de koningsspelen (ondersteunen), het verkeersexamen (ondersteunen) en het jaarlijks uitje.
Deze activiteiten worden grotendeels betaald vanuit de ouderbijdrage, de kledinginzamelingsactie en de opbrengst van het oud papier.
De OR vergadert vier keer per jaar. Hierbij is meestal één leerkracht aanwezig.

Klassenouder(s)
Elke groep heeft een klassenouder. Dit is één ouder of verzorger van de klas waarin hun kind zit. Deze klassenouder(s) regelen activiteiten en ondersteunen diverse zaken voor de leerkracht.

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast de vrijwillige ouderbijdrage, worden er per leerling kosten in rekening gebracht voor o.a.  het schoolreisje, zwemles groep 4 en schoolkamp en musical groep 8. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn op te vragen via de school.

Als er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Ouderklankbordgroep (OKGB)

We hebben een OKGB opgericht met ouders van leerlingen uit de onder-, midden- en bovenbouw. De directie van onze school gaat met deze ouders in gesprek over schoolse zaken. Het heeft als doel om samen met ouders te sparren en van gedachten te wisselen over de school, ontwikkelingen en het beleid van school. De ontwikkeling van leerlingen van BS Dommelrode is hierbij het gezamenlijk belang. Ook fungeert de OKGB als klankbord voor de directie en brengt geluiden/opmerkingen uit de directe omgeving, binnen de school. Het is voor ons zeer waardevol om met ouders ook hierover het gesprek te voeren.

MR en GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Deze wet regelt de inspraak van personeel en ouders in het onderwijs: de medezeggenschap op school. Met invoering van de WMS zijn de rechten van ouders en onderwijspersoneel wettelijk versterkt en kunnen zij het beleid van de school mede bepalen.

Soms heeft de MR adviesrecht, het bestuur of de schoolleiding moet de MR dan eerst advies vragen over een voorstel, voordat het als besluit mag worden uitgevoerd. Soms gaat het om instemmingsrecht, het bestuur van de school heeft de instemming van de MR nodig voordat ze een voorstel mogen uitvoeren. In de MR zijn 2 ouders en 2 personeelsleden afgevaardigd. De directeur is als adviseur aanwezig. Ook zal hij het voorgenomen school- of bestuursbeleid toelichten.

De bevoegdhedenverdeling van de MR staat beschreven in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt ter inzage op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) betreft het bovenschools beleid dat betrekking heeft op alle scholen. Een verzoek om advies of instemming voor het bovenschools beleid wordt aan de GMR voorgelegd.

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn eveneens vastgelegd in een reglement. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van personeels- en oudergeledingen van Verdi. De bestuurder woont als bevoegd gezag de vergaderingen van de GMR bij.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:
* Twee leden vanuit de ouders/verzorgers
* Twee leden vanuit het team
Als regel vergadert de MR eens per twee maanden. Als er tussentijds belangrijke MR zaken aan de orde zijn, belegt de voorzitter een aparte vergadering. De vergaderingen zijn openbaar. De MR wil zich zakelijk en formeel opstellen t.a.v. haar taak naar het bestuur toe aangaande haar rechten en plichten die vastgelegd zijn in het reglement.

De namen van de leden van de Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding
Jeroen Donders (voorzitter) en Joyce van de Wiel

Personeelsgeleding
Marieke Verstegen en Ilse Reijmers

Het algemeen emailadres van de medezeggenschapsraad is; mrdr@verdi.nl